http://www.zillebeekse-vijvervissers.be/galleri/icons/zillebeekse-vijvervissers2.jpg

 

 

 

 

 

 Reglement Clubwedstrijden vanaf 2019

 

 

 

1) De datums zijn op voorhand bepaald en ieder lid heeft deze info gekregen bij de betaling van zijn lidgeld (50 euro) en jaarvergunning (40 euro )Hij kan deze ook raadplegen op de clubsite www. Zillebeekse- Vijvervissers.be  of in de infoborden.

 

 

2)Ieder lid dient in bezit te zijn van zowel jaarvergunning als lidkaart van De Zillebeekse Palingvissers. Er  worden maar  max. 22 vissers toegelaten en als er meer aanvragen dan plaatsen zijn voorzien is er een wachtlijst aangelegd.

 

 

3)De inschrijving van de clubwedstrijden is van 7 uur tot 7 u 30 uur. Er wordt stipt om 7 u 30 gelood op welke visplaats je mag vissen. De clubwedstrijd begint om 9 uur en eindigt om 16 uur. Bij eerste fluitsignaal mag er gevist worden. Bij tweede signaal wordt er gestopt met vissen. De gehaakte vis telt mee.

 

 

4)De plaatsen worden bepaald door loting. Wie eerst toe komt trekt eerst en zo verder. Daar alle zitplaatsen gelijk zijn is er geen voorkeur van goede of slechte zitplaatsen. Waar de vis zit kan niemand voorspellen.

 

Er wordt in 2 sectoren gevist  sector 1 en sector 2. Deze sectoren  worden op de dag van de wedstrijd bepaald door het bestuur. Deze sectoren worden bepaald met deze verstande dat ze in de mate van het mogelijke gelijk verdeeld worden volgens de aanwezigheid van de leden, maar ook dat alle vissers aansluitend zullen zitten.

 

 

4 a) Het bestuur heeft beslist dat er bepaalde plaatsen  niet uitgeloot zullen worden met deze verstande dat er op een rij zal worden gevist. VB: A en B OF 16 en 15 wordt uitgelaten enz… volgens de aanwezige clubleden.

Dit wil zeggen dat er stipt om 7 u 30  geloot zal worden. Wie wel iets laat weten dat hij door één of andere omstandigheid later zal zijn dan wordt deze zijn plaats bepaald na de loting door het bestuur en daar kan niet over gediscuteerd worden. Vanaf heden wie niet verwittigd voor 7 uur de dag van de clubwedstrijd van zijn afwezigheid krijgt deze het max. van de punten + 22 strafpunten.

Deze  kan met NIET laten vallen en telt altijd mee voor het eindklassement.

Wie wel verwittigd krijgt het max. van de punten 22 + 3 strafpunten =  25 punten.

Wie een tweede maal in de fout gaat wordt voor het resterende seizoen geschorst en dient niet meer te komen voor het lopende clubkampioenschap. De club behoud alle rechten  in verband met het betaalde lidgeld.

 

Bij discussie verliest het clublid alle rechten . Wie doet wat hij moet doen hoeft daar niets achter te zoeken en is deze maatregel voor hem een formaliteit. Vorige x- clubleden hebben ons ertoe aangezet deze maatregel in te voeren .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Bij noodzaak en dit kan alles zijn bepaald het bestuur en alleen het bestuur over de wijziging van de zitplaatsen. Dit betekend dat het bestuur kan kiezen uit de noord of zuidzijde waar wordt gevist.

 

6)Er dient minstens 15 m ver worden gevist.

 

7) Er mag maar met 1 hengel en 1 haak worden gevist er mogen wel verschillende feederhengels voorbereid worden om te vissen. Er mag maar één lijn ter zelfde tijd in het water zijn vissen en voeren op het zelfde moment is verboden.

 

8)Het is verboden met gekleurde vleeswormen, muggen larven te vissen. Vanaf heden is het toegelaten om te vissen met pellets of boillies met deze verstande  dat deze niet groter zijn dan 12 mm en kan er ook  pellet voer worden gebruikt. Daar dit op aanvraag is gebeurt door verschillende clubleden en het bestuur  mee wil gaan met de tijd en het nog altijd de bedoeling is om veel vis te vangen werd dit door het bestuur goedgekeurd. Ieder clubvisser mag maar max ½ kg regenwormen en 1 liter maden in bezit hebben.

 

 

9)Alle vis telt uitgezonderd snoek en snoekbaars en deze dienen onmiddellijk worden terug gezet.

 

 

10) Er mag maar maximum 2 kg voer worden gebruikt tijdens de clubwedstrijd het overschot dient terug worden meegenomen en niet op de visplaatsen worden achtergelaten en mag ook niet in het water of aan de vijver worden achtergelaten. Hou de visplaatsen proper voor andere vissers die na u komen vissen.

 

 

11)De gevangen vissen dienen in een zo lang mogelijk leefnet worden uitgezet en vanaf heden mag er niet meer dan 20 kg gevangen vis per leefnet worden gezet. Bij overtreding van het gewicht wordt dit herleid naar  min 10kg per leefnet en wordt er geen rekening gehouden met de gevangen vissen.  Best is  de vis overschatten dan te onderschatten. Na de weging worden die zo rap mogelijk terug gezet en dienen deze vissen met zachtheid in het  water worden uitgezet.

Vissen van meer dan 4 kg dienen direct worden gewogen en dient de organisatie daarvan op de hoogte gebracht zodat deze de vissen kan komen wegen en terug kunnen worden gezet. Men kan  de voorzitter Ronny Desmet opbellen op volgend gsm nr :0479/443848.

Er worden weegschalen en weegnetten per drie vissers ter beschikking gesteld om de groter vissen te wegen en terug te zetten. Deze worden genoteerd door de weger van dienst en dan overhandigd aan de schatbewaarder die de officiele weging komt uitvoeren.

Vanaf heden is het verplicht om je te voorzien van twee leefnetten van minstens 4 m zodat de gevangen vissen meer ruimte zouden hebben. Het leefnet dient aan de buitenkant verzwaard worden stenen in het leefnet zijn ten strengste verboden.

 

 

 

12) Het politiereglement dient te alle tijden worden gerespecteerd. Het leefnet gebruiken is door het schepencollege uitzonderlijk toegestaan voor  de clubwedstrijden van De Zillebeekse Palingvissers.

 

 

13)Er mag juist met de feeder worden gevist met de zinkende voerkorf of de zinkende method + loodje alle andere vormen zijn verboden.

 

 

 

 

 

 

 

14) Iedereen blijft ter plaatse na de wedstrijd en staat de verantwoordelijken bij die komen wegen  zodat het wegen vlot verloopt zodat er nadien geen twijfel kan zijn over de juistheid van het gewicht van de gevangen vissen. . Iedere visser is verplicht zelf zijn leefnet naar boven te dragen met de gevangen vissen en na weging dan ook deze vissen op een viswaardige manier terug te zetten. Iedereen helpt en staat  elkaar bij met om het even wat er gebeurt  daar bij ons vriendschap en solidariteit op de eerste plaats komt willen we dit hier nog eens benadrukken.

 

 

 

15)Na de wedstrijd dient bij het verlaten van de visplaatsen rekening worden gehouden met wandelaars of aankomende fietsers en dit om ongelukken te voorkomen.

Tijdens het vissen dient alle materiaal van het fietspad  worden verwijderd  en in de graszijde worden geplaatst dit om de wandelaars en fietsers zo min mogelijk te hinderen.

 

 

16) Alle vuilnis dient worden meegenomen naar huis of in de voorziene vuilnisbakken worden gebracht, wie in overtreding is krijgt het maximum van de punten + 10 strafpunten.

Sigarettenpeuken zijn aanzien als zwerfvuil dus opgelet.

 

 

17) Het is de bedoeling om het meest in gewicht te vangen. Wie wint krijgt 1 punt de  tweede  2 punten enz… Aantal vissen komen niet in aanmerking. Wie op einde van het jaar het minste punten heeft is kampioen. Bij gelijke punten komt het gewicht in aanmerking.

Het maximum van de punten is 22 punten die door het  sectorenvissen is bepaald.   Daar we  in sectoren vissen gaat de puntenverdeling ook aangepast worden in deze zin dat wie het meeste gewicht heeft in een bepaalde sector  vb sector één deze dan ook het minste punten ( 1 punt ) krijgt. De eerste met het meeste gewicht in de tweede  sector dan 2 punten den tweede in de eerste sector  3 punten en de tweede in de tweede sector 4 punten enz….

Opgelet wie afwezig is om gelijk welke reden krijgt het maximum van de punten 22 + 3 strafpunten = aan 25 punten.

 

 

 

Vanaf heden kan men op het einde van het jaar  ook één verwittigde van uw afwezigheid  wedstrijd laten vallen. Wie niet tijdig verwittigd geld deze maatregel niet en wordt artikel 4a van toepassing.  Wanneer men verschillende malen geen vis heeft gevangen en aan alle wedstrijden heeft deelgenomen kan men ook daar één laten vallen .Men heeft aan alle wedstrijden deelgenomen en op alle wedstrijden vis gevangen dan mag men deze waar men het meeste punten heeft laten vallen.

 

 

18)De uitslag wordt na de wedstrijd opgemaakt en wie wil kan daarna deze bekijken.

 

 

19)Bij betwisting is het bestuur die dit onderzoekt en de nodige beslissingen en maatregelen neemt.

 

 

20)Wie vis vangt en de haak zit te diep om te onthaken dient zijn onderlijn tegen de bek af te snijden met een schaar. Het  is het ten strengste verboden met gelijk welke onthaker de vissen te beschadigen.

Heb respect voor de vissen zodat je ze andere keren nog opnieuw kan vangen.

 

Vanaf 2018 is het verplicht een onthaakmat mee te hebben en deze te gebruiken om de gevangen vissen te beschermen tegen kwetsuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21)Alle clubleden die aan de clubwedstrijd deelnemen dienen hun wagen als men toekomt op de verste parking (noordzijde) te plaatsen en bij niet naleven van deze regel krijgt men het max. van de punten (22 punten) + 15 strafpunten.

De parking voor het vijverhuis is in samenspraak met de eigenaar bestemd voor de bezoekers van deze vakantiewoning en willen we deze vakantiegangers s’morgens niet storen. We danken jullie voor deze bijzondere medewerking.

 

22) Wie de wedstrijd zonder  geldige  reden verlaat krijgt ook het max van de punten

(22 punten) +15 strafpunten. Vb (bij slecht weer wedstrijd verlaten of bij het vangen van geen vis) enz….

Bij familiale omstandigheden en tijdig verwittigen  is het bestuur die de nodige beslissingen neemt.

Deze wedstrijd komt NIET in aanmerking om hem te laten vallen en telt ALTIJD mee voor het eindklassement.

 

 

23) Men dient minimum aan 7 clubwedstrijden hebben deelgenomen in  het lopende seizoen om op het einde van het jaar in aanmerking te komen voor de prijsdeling. Wie door omstandigheden(ziekte,ongeval enz…) zich aan deze regel niet heeft  kunnen houden dan is het bestuur die beslist of deze persoon nog recht heeft.

Heel belangrijke aanpassing!!

Men dient aan 7 clubwedstrijden hebben deelgenomen om nog in aanmerking te komen voor het jaar erop zich nog te kunnen inschrijven als clublid en deel te nemen aan de clubwedstrijden van De Zillebeekse Palingvissers.

Wie door omstandigheden (ziekte,ongeval enz … ) niet kan voldoen aan deze regel dan is het bestuur die dit nog bespreekt en kijkt voor een gepaste oplossing.

Wie niet aanwezig is op het souper komt NIET in aanmerking voor de prijsdeling en blijft de prijs eigendom van de club.

 

 

24)  Na de clubwedstrijd en bij het in diskrediet brengen van de bestuursleden of  aanwezige clubleden  wordt dit lid met directe ingang voor altijd geschorst en verliest hij alle rechten.

Het bestuur bepaald wie er als vip aanwezig kan zijn op de clubwedstrijden. Bij ongepast gedrag worden deze mensen gevraagd het clubhuis te verlaten en krijgen deze voor altijd een toegangsverbod.

Het clublokaal  is een privélokaal en geen openbare drankgelegenheid en is niet voor iedereen toegankelijk. Wie wenst binnen te komen in het clublokaal kan dit mits toelating van het bestuur.

 

 

25)Het bestuur wenst jullie nog een sportief en vriendschappelijk clubkampioenschap toe en  dat de beste mogen winnen.

 

Het bestuur:

Schatbewaarder Marina Deconinck

 

Bestuursleden: Donald Everaerd

                         Andy Jacques

 

De voorzitter,                                                                        De secretaris,

 

Ronny Desmet                                                                       Ronny Bryon