De Zillebeekse
Palingvissers

 

 Reglement Clubwedstrijden 2014.

 

1) De datums zijn op voorhand bepaald en ieder lid heeft deze info gekregen bij de betaling van zijn lidgeld (50 euro) en jaarvergunning (30 euro of  100 euro). Hij kan deze ook raadplegen op de clubsite www.Zillebeekse-Vijvervissers.be  of in de infoborden.

 

2) Ieder lid dient in bezit te zijn van zowel jaarvergunning als lidkaart van De Zillebeekse Palingvissers. Er  worden maar  max. 20 vissers toegelaten en als er meer aanvragen dan plaatsen zijn voorzien is er een wachtlijst aangelegd.

 

3) De inschrijving van de clubwedstrijden is van 7 uur tot 7 u 30 uur. De clubwedstrijd begint om 9 uur en eindigt om 16 uur. Bij eerste fluitsignaal mag er gevist worden. Bij tweede signaal wordt er gestopt met vissen. De gehaakte vis telt mee.

 

4) De plaatsen worden bepaald door loting. Wie eerst toe komt trekt eerst en zo verder. Daar alle zitplaatsen gelijk zijn is er geen voorkeur van goede of slechte zitplaatsen. Waar de vis zit kan niemand voorspellen.

 

Er wordt in 2 sectoren gevist : sector 1 en sector 2. Deze sectoren  worden op de dag van de wedstrijd bepaald door het bestuur. Deze sectoren worden bepaald met deze verstande dat ze in de mate van het mogelijke gelijk verdeeld worden volgens de aanwezigheid van de leden, maar ook dat alle vissers aansluitend zullen zitten.

 

4 a) Het bestuur heeft beslist dat er bepaalde plaatsen  niet uitgeloot zullen worden met deze verstande dat er op een rij zal worden gevist. VB: A en B OF 20 en 19 wordt uitgelaten enz… volgens de aanwezige clubleden.

Dit wil zeggen dat er stipt om 7 u 30  geloot zal worden. Wie wel iets laat weten dat hij door één of andere omstandigheid later zal zijn dan wordt deze zijn plaats bepaald na de loting door het bestuur en daar kan niet over gediscuteerd worden. Vanaf heden wie niet verwittigd voor 7 uur op de dag van de clubwedstrijd van zijn afwezigheid krijgt deze het max. van de punten + 20 strafpunten.

Wie wel verwittigd krijgt het max. van de punten + 3 strafpunten =  23 punten.

Wie een tweede maal in de fout gaat wordt voor het resterende seizoen geschorst en dient niet meer te komen voor het lopende clubkampioenschap. Hij krijgt herkansing het jaar nadien en bij hervalling wordt die definitief geschrapt als clublid  en blijft de club alle rechten behouden in verband met het betaalde lidgeld.

 

Bij discussie verliest het clublid alle rechten . Wie doet wat hij moet doen hoeft daar niets achter te zoeken en is deze maatregel voor hem een formaliteit. Vorige  clubleden hebben ons ertoe aangezet deze maatregel in te voeren .

 

5) Bij noodzaak en dit kan alles zijn bepaald het bestuur en alleen het bestuur over de wijziging van de zitplaatsen. Dit betekend dat het bestuur kan kiezen uit de noord of zuidzijde waar wordt gevist.

           

6) Er dient minstens 15 m ver worden gevist.

 

7) Er mag maar met 1 hengel en 1 haak worden gevist er mogen wel verschillende feederhengels voorbereid worden om te vissen.

 

 

 

 

 

 

8) Het is verboden met gekleurde vleeswormen, muglarven te vissen. Vanaf heden is het toegelaten om te vissen met pellets of boillies met deze verstande  dat deze niet groter zijn dan 12 mm en kan er ook  pellet voer worden gebruikt. Daar dit op aanvraag is gebeurt door verschillende clubleden en het bestuur  mee wil gaan met de tijd en het nog altijd de bedoeling is om veel vis te vangen werd dit door het bestuur goedgekeurd.

 

9) Alle vis telt, uitgezonderd snoek en snoekbaars en deze dienen onmiddellijk worden terug gezet.

 

10) Er mag maar maximum 2 kg voer worden gebruikt tijdens de clubwedstrijd; Het overschot dient terug worden meegenomen en niet op de visplaatsen worden achtergelaten en mag ook niet in het water of aan de vijver worden achtergelaten. Hou de visplaatsen proper voor andere vissers die na u komen vissen.

 

11) De gevangen vis dient in een zo lang mogelijk leefnet worden uitgezet en vanaf heden mag er niet meer dan 20 kg gevangen vis per leefnet worden gezet. Dus liever de vis onderschatten dan te overschatten. Na de weging worden die zo rap mogelijk terug gezet en dienen deze vissen met zachtheid in het  water te worden uitgezet.

Vanaf heden is het verplicht om je te voorzien van twee leefnetten van minstens 4 m zodat de gevangen vissen meer ruimte zouden hebben.

 

12) Het politiereglement dient te alle tijden worden gerespecteerd. Het leefnet gebruiken is door het schepencollege uitzonderlijk toegestaan voor de trainingen en de clubwedstrijden van De Zillebeekse Palingvissers.

 

13)Er mag enkel met de feeder worden gevist met de voerkorf of de method + loodje alle andere vormen zijn verboden.

 

14) Iedereen blijft ter plaatse na de wedstrijd en staat de verantwoordelijken die komen wegen bij zodat het wegen vlot verloopt zodat er nadien geen twijfel kan zijn over de juistheid van het gewicht van de gevangen vissen. Er dient getekend met een volwaardige handtekening en een simpel kruiske wordt niet meer aanvaard. Iedere visser is verplicht zelf zijn leefnet naar boven te dragen met de gevangen vissen en na weging dan ook deze vissen op een viswaardige manier terug te zetten. Iedereen helpt en staat  elkaar bij met om het even wat er gebeurt en daar bij ons vriendschap op de eerste plaats komt willen we dit hier nog eens benadrukken.

 

15) Na de wedstrijd dient bij het verlaten van de visplaatsen rekening gehouden te worden met wandelaars of aankomende fietsers en dit om ongelukken te voorkomen.

 

16) Alle vuilnis dient worden meegenomen naar huis of in de voorziene vuilnisbakken worden gebracht. Wie in overtreding is krijgt het maximum van de punten + 10 strafpunten.

 

17) Het is de bedoeling om het meest in gewicht te vangen. Wie wint krijgt 1 punt de  tweede  2 punten enz… Het aantal vissen komen niet in aanmerking. Wie op het einde van het jaar het minste punten heeft is kampioen. Bij gelijke punten komt het gewicht in aanmerking.

Het maximum van de punten is 20 punten die door het  sectorenvissen is bepaald.   Daar we vanaf heden in sectoren vissen gaat de puntenverdeling ook aangepast worden in deze zin dat wie het meeste gewicht heeft in een bepaalde sector  vb sector één deze dan ook het minste punten ( 1 punt ) krijgt. De eerste met het meeste gewicht in de tweede  sector dan 2 punten den tweede in de eerste sector  3 punten en de tweede in de tweede sector 4 punten enz….

Opgelet wie afwezig is om gelijk welke reden krijgt het maximum van de punten 20 + 3 strafpunten =  23 punten.

 

Vanaf heden kan men op het einde van het jaar  ook één van uw afwezigheid verwittigde wedstrijd laten vallen. Voor wie niet tijdig verwittigd heeft, geld deze maatregel niet en wordt artikel 4a van toepassing.  Wanneer men verschillende malen geen vis heeft gevangen en aan alle wedstrijden heeft deelgenomen kan men ook daar één wedstrijduitslag laten vallen.

Men heeft aan alle wedstrijden deelgenomen en op alle wedstrijden vis gevangen dan mag men deze waar men het meeste punten heeft laten vallen.

 

18) De uitslag wordt na de wedstrijd opgemaakt en wie wil kan deze bekijken.

 

19) Bij betwisting is het bestuur die dit onderzoekt en de nodige beslissingen en maatregelen neemt.

 

20) Wie vis vangt en de haak zit te diep om te onthaken dient zijn onderlijn tegen de bek af te snijden met een schaar. Het  is het ten strengste verboden met gelijk welke onthaker de vissen te beschadigen.

Heb respect voor de vissen zodat je ze andere keren nog opnieuw kan vangen.

 

 

21) Alle clubleden die aan de clubwedstrijd deelnemen dienen hun wagen als men toekomt op de verste parking (noordzijde) te plaatsen en bij niet naleven van deze regel krijgt men het max. van de punten (20 punten) + 20 strafpunten.

De parking voor het vijverhuis is in samenspraak met de eigenaar bestemd voor de bezoekers van deze vakantiewoning en willen we deze vakantiegangers ‘s morgens niet storen. We danken jullie voor deze bijzondere medewerking.

 

22) Wie de wedstrijd zonder  geldige  reden verlaat krijgt ook het max van de punten

(20 punten) +20 strafpunten. Vb (bij slecht weer wedstrijd verlaten of bij het vangen van geen vis) enz….

Bij familiale omstandigheden en tijdig verwittigen  is het bestuur die de nodige beslissingen neemt.

 

23) Men dient minimum aan 7 clubwedstrijden hebben deelgenomen in  het lopende seizoen om op het einde van het jaar in aanmerking te komen voor de prijsdeling. Wie door omstandigheden (ziekte, ongeval enz…) zich aan deze regel niet heeft  kunnen houden dan is het bestuur die beslist of deze persoon nog recht heeft.

Heel belangrijke aanpassing!!

Men dient aan 7 clubwedstrijden hebben deelgenomen om nog in aanmerking te komen voor het jaar erop zich nog te kunnen inschrijven als clublid en deel te nemen aan de clubwedstrijden van De Zillebeekse Palingvissers.

Wie door omstandigheden (ziekte,ongeval enz … ) niet kan voldoen aan deze regel dan is het bestuur die dit nog bespreekt en kijkt voor een gepaste oplossing.

 

24) Vanaf heden zullen er ook training wedstrijden worden gehouden waar men vrijblijvend kan aan deelnemen. Dit telt niet voor het clubkampioenschap en is op vriendschappelijke basis georganiseerd. De datums van deze trainingen zullen bij de start van het seizoen meegedeeld worden. De aanvraag is dan ook gebeurt naar het stadsbestuur toe om een afwijking op het bestaand politiereglement toe te staan in verband met het gebruik van het leefnet. Deze trainingen zullen plaats vinden van 9 uur tot 16 uur waar er daarna kan “nagevist” worden in t’Kotje van de club. Dit is een proefjaar en indien dit mee valt gaat dit de volgende jaren ook doorgaan.

 

24) Het bestuur wenst jullie nog een sportief en vriendschappelijk clubkampioenschap toe en  dat de beste mogen winnen.