De Zillebeekse
Palingvissers

 

 Reglementen Clubwedstrijden. 2013.

 

1) De datums zijn op voorhand bepaald en ieder lid heeft deze info gekregen bij de betaling van zijn lidgeld (50 euro) en jaarvergunning (30 euro of  100 euro).

Hij kan deze ook raadplegen op de clubsite www.Zillebeekse-Vijvervissers.be  of in de infoborden.

 

2) Ieder lid dient in bezit te zijn van zowel jaarvergunning als lidkaart van De Zillebeekse Palingvissers. Vanaf 2013 worden er max. 25 vissers toegelaten en als er meer aanvragen dan  plaatsen zijn voorzien dan is er een wachtlijst aangelegd.

 

3) De inschrijving van de clubwedstrijden is van 7 uur tot 7 u 45 uur. De clubwedstrijd begint om 9 uur en eindigt om 16 uur. Bij het eerste fluitsignaal mag er gevist worden. Bij het tweede signaal wordt er gestopt met vissen. De gehaakte vis telt mee.

 

Tijdens de zomermaanden zal er worden gevist vanaf 8 uur en zal de inschrijving plaatsvinden vanaf 6 uur en zal er stipt om 6 uur 45 geloot worden voor de zitplaatsen.

Volgende zomerwedstrijden beginnen om 8 uur en eindigen om 16 uur  : 11/05-15/06-22/06-06/07-20/07en03/08.

 

4) De plaatsen worden bepaald door loting. Wie eerst toe komt trekt eerst en zo verder.

Daar alle zitplaatsen gelijk zijn is er geen voorkeur van goede of slechte zitplaatsen. Waar de vis zit kan niemand voorspellen.

 

Vanaf 2013 wordt er in 2 sectoren gevist  sector 1 en sector 2. Deze sectoren  worden op de dag van de wedstrijd bepaald door het bestuur. Deze sectoren worden bepaald met deze verstande dat ze in de mate van het mogelijke gelijk verdeeld worden volgens de aanwezigheid van de leden, maar ook dat alle vissers aansluitend zullen zitten.

 

4 a) Het bestuur heeft beslist dat er bepaalde plaatsen  niet uitgeloot zullen worden met deze verstande dat er op een rij zal worden gevist. VB: A en B OF 20 en 19 wordt uitgelaten enz… volgens de aanwezige clubleden.

Dit wil zeggen dat er stipt om 7 u 45 of om 6 u 45  geloot zal worden wie waar zit dit heeft ook als gevolg wie niet op tijd is en niks aan de bestuursleden heeft laten weten dan ook deze het max van de punten krijgt. Wie wel iets laat weten dat hij door één of andere omstandigheid later zal zijn dan wordt deze zijn plaats bepaald na de loting door het bestuur en daar kan niet over gediscuteerd worden.

 

Bij discussie verliest het clublid alle rechten en krijgt hij ook het max van de punten.

 

5) Bij noodzaak en dit kan alles zijn, bepaalt het bestuur en alleen het bestuur over de wijziging van de zitplaatsen. Dit betekent dat het bestuur kan kiezen uit de noord of zuidzijde waar wordt gevist.

           

6)Er dient minstens 15 m ver worden gevist.

 

7) Er mag maar met 1 hengel en 1 haak worden gevist, er mogen wel verschillende feederhengels voorbereid worden om te vissen.

 

8) Het is verboden met gekleurde vleeswormen, muglarven te vissen. Vanaf 2013 is het toegelaten om te vissen met pellets of boillies met deze verstande  dat deze niet groter zijn dan 12 mm en kan er ook  pellet voer worden gebruikt. Daar dit op aanvraag is gebeurt door verschillende clubleden en het bestuur  mee wil gaan met de tijd en het nog altijd de bedoeling is om veel vis te vangen, werd dit door het bestuur goedgekeurd.

 

9) Alle vis telt, uitgezonderd snoek en snoekbaars en deze dienen onmiddellijk worden terug gezet.

 

10) Er mag maar maximum 2 kg voer worden gebruikt tijdens de clubwedstrijd. Het overschot dient terug worden meegenomen en niet op de visplaatsen worden achtergelaten en mag ook niet in het water of aan de vijver worden achtergelaten. Hou de visplaatsen proper voor andere vissers die na u komt vissen.

 

11) De gevangen vis dient in een leefnet worden uitgezet en hoe langer het leefnet hoe beter en dit om deze vissen te beschermen. Na de weging worden die zo rap mogelijk terug gezet en dienen deze vissen met zachtheid te water gelaten worden.

Vanaf 2013 vragen we hier beleefd om je te voorzien van een leefnet van minstens 4 m zodat de gevangen vissen meer ruimte zouden hebben. Wie een tweede leefnet in reserve heeft wordt vriendelijk gevraagd deze bij zich te hebben om bij grote hoeveelheid grote vissen deze te verdelen in de verschillende leefnetten.

 

12) Het politiereglement dient ten alle tijden worden gerespecteerd. Het leefnet gebruiken is door het schepencollege uitzonderlijk toegestaan voor de clubwedstrijden van De Zillebeekse Palingvissers.

 

13) Er mag enkel met de feeder worden gevist met de voerkorf of de method + loodje alle andere vormen zijn verboden.

 

14) Iedereen blijft ter plaatse na de wedstrijd en staat de verantwoordelijken die komen wegen bij zodat het wegen vlot verloopt zodat er nadien geen twijfel kan zijn over de juistheid van het gewicht van de gevangen vissen. Er dient getekend met een volwaardige handtekening en een simpel kruiske wordt niet meer aanvaard. Iedere visser is verplicht zelf zijn leefnet naar boven te dragen met de gevangen vissen en na weging dan ook deze vissen op een viswaardige manier terug te zetten.

 

15) Na de wedstrijd dient bij het verlaten van de visplaatsen rekening gehouden te worden met wandelaars of aankomende fietsers en dit om ongelukken te voorkomen.

 

16) Alle vuilnis dient te worden meegenomen naar huis of in de voorziene vuilnisbakken worden gegooid. Wie in overtreding is krijgt het maximum van de punten + 10 strafpunten.

 

17) Het is de bedoeling om het meest in gewicht te vangen.  Wie wint krijgt 1 punt de  tweede  2 punten enz  Het aantal vissen komen niet in aanmerking. Wie op einde van het jaar het minste punten heeft is kampioen.  Bij gelijke punten komt het gewicht in aanmerking.

Het maximum van de punten is  bepaald op 25 punten. Daar we vanaf 2013 in sectoren vissen gaat de puntenverdeling ook aangepast worden in deze zin dat wie het meeste gewicht heeft in een bepaalde sector  vb sector één deze dan ook het minste punten ( 1 punt ) krijgt. De eerste met het meeste gewicht in de tweede  sector dan 2 punten den tweede in de eerste sector  3 punten en de tweede in de tweede sector 4 punten enz….

Opgelet wie afwezig is om gelijk welke reden krijgt het maximum van de punten (25 ) + 3 strafpunten.

 

18) Iedereen die afwezig is om de een of andere reden is verplicht dit aan het bestuur te melden zodat daarmee rekening kan worden gehouden.

 

19) De uitslag wordt na de wedstrijd opgemaakt en wie wil kan daarna deze bekijken.

 

20) Bij betwisting is het het bestuur die dit onderzoekt en de nodige beslissingen maatregelen neemt.

 

21) Wie vis vangt en de haak zit te diep om te onthaken dient de onderlijn tegen de bek af te snijden met een schaar. Het is ten strengste verboden met gelijk welke onthaker de vissen te beschadigen.

Heb respect voor de vissen zodat je ze andere keren nog opnieuw kan vangen.

 

22) Alle clubleden die aan de clubwedstrijd deelnemen dienen hun wagen als men toekomt op de verste parking (noordzijde) te plaatsen en bij niet naleven van deze regel krijgt men het max. van de punten (25 punten) + 20 strafpunten.

De parking voor het vijverhuis is in samenspraak met de eigenaar bestemt voor de bezoekers van deze vakantiewoning en we willen deze vakantiegangers s’morgens niet storen. We danken jullie voor deze bijzondere medewerking.

 

23) Wie de wedstrijd zonder  geldige  reden verlaat krijgt ook het max van de punten

(25 punten) +25 strafpunten. Vb (bij slecht weer wedstrijd verlaten) enz….

Bij familiale omstandigheden en tijdig verwittigen  is het het bestuur die de nodige beslissingen neemt.

 

24) Men dient minimum aan 7 clubwedstrijden  te hebben deelgenomen in  het lopende seizoen om op het einde van het jaar in aanmerking te komen voor de prijsdeling. Voor wie door omstandigheden (ziekte,ongeval enz…) zich aan deze regel niet heeft  kunnen houden is het bestuur die beslist of deze persoon nog recht heeft.

 

25) Het bestuur wenst jullie nog een sportief en vriendschappelijk clubkampioenschap toe en  dat de beste mogen winnen.