UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD IEPER.

 

Zitting van 6 december 2010.

 

Waren aanwezig : Luc Dehaene, Voorzitter; Frans Lignel, Joseph Verschoore, Dieter Deltour, Stephaan De Roo, Herman Baron, Jan Delie en Katrien Desomer, Schepenen; Pieter Vandenberghe, Ives Goudeseune, Marieke Cloet, Viviane Deconinck, Danny Suffys, Christine Verbeke, Johan Sanders, Els Morlion, Paul Victoor, Jan Laurens, Philip Bolle, Fabienne Dumortier, Eva Ryde, Caroline Vanlerberghe, Nancy Six, Sabine Goudeseune, Anna Bonte, Patsy Durnez, Quinten Vander Roost, Kjell Declercq, Jacques Boen en Jan Denys, Raadsleden; Stefan Depraetere, Stadssecretaris.

Verontschuldigd : Yves Leterme, Raadslid.

 

25. Aanpassing stedelijk reglement op het hengelen in de stadsgrachten en stadsvijvers.

 

OVERWEGEND GEDEELTE:

Voorgeschiedenis

Dit voorstel tot aanpassing van het hengelreglement werd opgemaakt in samenspraak met de  dienst Milieueducatie en Landschapszorg, Milieudienst en Groendienst en werd op informele wijze voorgelegd aan de vergadering van Ieperse hengelaars op 05/10/2010 en de Zillebeekse Palingvissers (hengelrechthouder Zillebekevijver) op 20/10/2010. Hierbij werden geen bezwaren geformuleerd.

Gezien de gewijzigde situatie van het hengelrecht op Dikkebusvijver sedert de stopzetting van de concessie met de uitbater van het Vijverhuis (per 30/06/2010) wordt voorgesteld het hengelreglement voor zowel stadsgrachten als de vijvers te actualiseren. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om enkele andere gewijzigde situaties op te nemen en enkele formuleringen te verduidelijken en/of te vereenvoudigen. Het reglement wordt ook voorzien van 2 belangrijke bijlagen.

Vandaar het voorstel een nieuw politiereglement goed te keuren, ter vervanging van hoofdstuk 6.6. van het algemene politiereglement.

Het aangepaste reglement omvat vier luiken:

-        algemene bepalingen voor alle hengelwateren

-        specifieke bepalingen voor de stadsgrachten

-        specifieke bepalingen voor Zillebekevijver

-        specifieke bepalingen Dikkebusvijver.

Er is naar gestreefd om de regelgeving maximaal in overeenstemming te brengen met deze van het Vlaamse Gewest.

De gewijzigde of toegevoegde passages worden hierbij in vet weergegeven.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van gemeentelijke reglementen.

 

BESCHIKKEND GEDEELTE:

Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :

Artikel 1: het politiereglement Hoofdstuk 6.6. betreffende het vissen in de Ieperse stadsgrachten op te heffen en te vervangen door het volgende:

A.        ALGEMEEN REGLEMENT VOOR ALLE STEDELIJKE HENGELWATEREN

Definities

-         Handlijn: elke vislijn voorzien van een hengelroede en waarvan het gebruik de bestendige aanwezigheid van de visser vereist, hetzij dat het lokaas vast of beweegbaar, natuurlijk of kunstmatig, bovendrijvend of zinkend, levend of dood is.

-         Werphengel: hengel voorzien van een molen met kunstaaslepel en enkele, dubbele of drievoudige haak.

-         Stadsgrachten: het geheel van de historische vestinggrachten rond de Ieperse stadskern: Boterplas, Majoorgracht, Kasteelgracht, Hoge Wieltjesgracht, Lage Wieltjesgracht.

-         Stadsvijvers: Zillebekevijver en Dikkebusvijver, beide in eigendom van de stad Ieper.

-         Viswachter: door het stadsbestuur officieel aangestelde en beëdigde controleur die, in samenwerking met de lokale politie, toeziet op het correct naleven van het politiereglement op het hengelen, de hengelvergunning en het gedrag van de hengelaars langs de stadswateren.

-         Hengelrechthouder: door de stad erkende rechtspersoon of vereniging (van hengelaars) aan wie door de stad het hengelrecht wordt toegekend en die tevens zorg moet dragen voor het beheer en de goede praktijk van de uitoefening van de hengelsport op de vijver. Dit politiereglement blijft hierbij onverkort van kracht.

-         Leefnet: net waarin men vissen levend kan houden en dat enkel bij hengelwedstrijden mag worden gebruikt

Toepassingsgebied

Artikel 6.6.1

Het recht tot hengelen wordt toegestaan op volgende plaatsen:

-         de Boterplas, enkel van op visserssteigers

-         de Majoorgracht, enkel langs de buitenwandeling, enkel van op visserssteigers

-         de Kasteelgracht, enkel langs de buitenwandeling

a) van de Rijselpoort tot de Posternebrug (fiets- en wandelbrug) enkel van op visserssteigers

b) van de Posternebrug tot het gewezen openlucht zwembad, van op de oeverlijn

-         de Wieltjesgracht, enkel zijde Adj. Masscheleinlaan, van op de oeverlijn

-         Zillebekevijver, enkel van op de visserssteigers

-         Dikkebusvijver, van op de oeverbermen voor zover er geen steigers aanwezig zijn. Na plaatsing van de steigers moeten deze als vissersplaats benut worden.

Het is evenwel steeds verboden te hengelen :

-         Van op de brug aan de Menenpoort ( Frenchlaan) en de Rijselpoort (Rijselseweg)

-         op een afstand van 15 meter van de Menenpoort in de richting van het gewezen open zwembad

-         op de zones bestemd voor beplanting, en als dusdanig aangeduid

-         van op de Posternebrug (wandel- en fietsbrug over de Kasteelgracht, Leopold III-laan

-         van op het terras van het Vijverhuis Zillebekevijver

-          van op het terras van het Vijverhuis Dikkebusvijver en op de watersportzone Dikkebusvijver, zoals op het terrein aangeduid

-         al wadend door het water

-         vanuit een boot op de stadsgrachten en stadsvijvers tenzij dit toegestaan is door een bijzonder reglement

Artikel 6.6.2
Het hengelrecht in de Ieperse stadsgrachten en vijvers is onderworpen aan de reglementering van het Vlaamse Gewest op de zoetwatervisserij (Besluit Vl. Regering 20 mei 1992 ), aangevuld door het hiernavolgende reglement. De officiële lijst met maten van de vis, en van de beschermde vissoorten, is als bijlage gevoegd bij dit reglement.
Hengelvergunning

Artikel 6.6.3.
Het recht tot hengelen wordt enkel toegekend aan de personen die in het bezit zijn van of een officiële hengelvergunning ofwel een ontvangstbewijs voor de verschuldigde betaling.

Voor het hengelen in de stadsgrachten wordt de vergunning uitgereikt door de stad Ieper.

Voor het hengelen in de stadsvijvers wordt de betreffende vergunning uitgereikt door de hengelrechthouder, zoniet blijft de stad bevoegd.

Artikel 6.6.4.

Een hengelvergunning geldt voor maximaal vier vislijnen. Iedere hengelaar kan ten hoogste één hengelvergunning bekomen.

De hengelvergunningen zijn geldig van 1 januari tot 31 december.

Artikel 6.6.5.

Volgende uitzonderingen worden toegestaan:

-         In het kader van een internationale clubwedstrijd kan vrijstelling van een individuele hengelvergunning worden verleend. Deze vrijstelling dient schriftelijk aangevraagd aan het college van Burgemeester en Schepenen.

-         Voor het hengelen op de stadsgrachten tijdens de nacht wordt een bijzondere vergunning voorzien.

-         Voor het hengelen op Zillebekevijver kan een dagvergunning worden afgeleverd door de hengelrechthouder.

Hengelen en attributen

Artikel 6.6.6
Het is enkel toegestaan te hengelen met de handlijn voorzien van één vishaak of werphengel. Alle andere hengeltuigen zoals werpnet, sleepnet, schepnet, fuiken, grondlijn ‘kordeel’, pik- of bootshaak (gaffel) zijn verboden.

Het hengelen met de peur (peuren) is te allen tijde verboden.

Het gebruik van een leefnet is enkel toegestaan bij hengelwedstrijden.

Artikel 6.6.7

De handlijn of werphengel mag men niet gebruiken als visharpoen, noch als grondhaak of grondlijn ‘kordeel’. De hengelroede mag voorzien zijn van een molentje, geplaatst buiten het handbereik van de hengelaar..

Artikel 6.6.8

De afstand tussen de uiterste handlijnen (max. 4 handlijnen), bediend door en vergund voor eenzelfde hengelaar, mag (gemeten langs de oeverlijn) hoogstens 30 m bedragen.

Artikel 6.6.9

Het schepnet, waarvan de afmetingen vrij zijn, mag enkel gebruikt worden om de vis op te halen, die met de haak gevangen wordt.

Lokaas

Artikel 6.6.10.

Tijdens het hengelen, ook tijdens de wedstrijden, is het verboden méér dan drie kilogram lokaas te voeren of in het bezit ervan te zijn. Dit lokaas mag geen schadelijk organische kleurstof, geurstof of bedwelmende stof bevatten van welke aard dan ook.

Het gebruik van gekleurde en/of met toegevoegde stoffen behandelde maden is verboden. Het lokaas mag enkel tijdens het hengelen (na uitwerpen van de hengel) in het water aangebracht worden.

Artikel 6.6.11

Het is te allen tijde verboden in de stadswateren stoffen te werpen die van aard zijn de vis te bedwelmen of te doden.

Artikel 6.6.12

Indien er op roofvis wordt gehengeld mag de aasvis max. 15 cm groot zijn. Men mag max. 20 levende aasvissen in bezit hebben die in een met water gevulde emmer mogen worden gehouden.

Volgende soorten mogen als aasvis gehouden worden : alver, blankvoorn, blei, brasem, rietvoorn, riviergrondel en winde. Kleurvariëteiten van deze vissoorten mogen niet als aasvis gebruikt worden.

Tijdstip van het hengelen

Artikel 6.6.13

De visvangst is toegelaten gans het jaar van één uur voor zonsopgang tot en met twee uur na zonsondergang.

Volgende uitzonderingen worden toegestaan:

- Voor het nachtvissen in de stadsgrachten: zie betreffende hoofdstuk

- Voor het nachtvissen in de Zillebekevijver zie betreffende hoofdstuk

Artikel 6.6.14

Tijdens periodes met ijsvorming op de hengelwateren of bij abnormaal laag waterpeil mag er nooit gevist worden.

Artikel 6.6.15

Het hengelen wordt tijdelijk verboden tijdens visuitzettingen aangeduid op aanplakkingen. De duur van dit verbod wordt steeds ter plaatse aangeplakt.

Terugzetten en behandeling van de vissen

Artikel 6.6.16

Alle gevangen vissen moeten met het normale respect voor dierenwelzijn en volgens de regels van de hengelsport behandeld worden. De gevangen vissen moeten zo minimaal mogelijk gekwetst of gepijnigd worden, en voorzichtig teruggezet in het water. Enkel die soorten aangeduid in het reglement “Openbare Visserij” kunnen worden meegenomen voor eigen consumptie (zie lijst in bijlage) tenzij anders geregeld in de specifieke richtlijnen.

Artikel 6.6.17

Alle ondermaatse vissen dienen na vangst steeds en onmiddellijk teruggezet te worden, uitgezonderd tijdens wedstrijden. De maatlijst per vissoort is in overeenstemming met het  reglement Openbare Visserij en de besluiten van de Vlaamse regering. ( Zie de lijst in bijlage)

Artikel 6.6.18

Omwille van de paaitijd dient alle gevangen vis zonder uitzondering van 16 april tot en met 31 mei onmiddellijk en voorzichtig teruggezet te worden.

Artikel 6.6.19

Het is verboden om levende vissen afkomstig uit het viswater waarop dit reglement van toepassing is, aan het water te onttrekken, levend te vervoeren en naar andere watergebieden over te brengen.

Artikel 6.6.20

Het is niet toegelaten om gevangen snoeken, van welke maat ook, in het leefnet te houden, te vervoeren of te doden. Het is verplicht de gevangen snoeken onmiddellijk na de vangst met de grootste voorzichtigheid te onthaken of te bevrijden en terug te zetten.

Hengelwedstrijden

Artikel 6.6.21

Het hengelen in wedstrijdverband is strikt voorbehouden aan erkende organisaties. Deze erkenning wordt schriftelijk door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld. Elke hengelwedstrijd wordt door de vereniging aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag moet gebeuren binnen een redelijke termijn, met een minimum van 4 weken vóór de datum van de wedstrijd. Indien de wedstrijd ook het vangen van ondermaatse vis beoogt, dient dit expliciet te worden aangevraagd.  Enkel indien dit in de toelating is vermeld, is het vangen van ondermaatse vis tijdens de wedstrijd toegestaan.
De toelating moet tijdens de wedstrijd aan de met het toezicht belaste ambtenaren, op aanvraag dadelijk vertoond worden. Indien de inrichter niet in het bezit is van de toelating, of deze niet kan vertonen zal de met toezicht belaste ambtenaar de wedstrijd dadelijk stopzetten.

Bij overtreding zal de inrichter verbod worden opgelegd tot het inrichten van hengelwedstrijden in de stedelijke wateren. Het is toegelaten een aanvraag te doen met opsomming van een vooraf geplande wedstrijdkalender, met alle nuttige inlichtingen, in te dienen vóór eind februari van het betreffende hengeljaar.

Artikel 6.6.22

De duur van de hengelwedstrijd mag maximum drie uur duren, tenzij anders bepaald in de toelating.

Wedstrijdhengelaars krijgen voorrang op de andere hengelaars die minimum 2 uur voor de aanvang van een hengelwedstrijd plaats maken op de plaatsen voorbehouden voor de wedstrijd.

De organisator van een hengelwedstrijd staat in voor het tijdig en duidelijk kenbaar maken van de toegelaten wedstrijd overeenkomstig de toelating.

Bij een hengelwedstrijd mag men de vis in een kunststoffen leefnet bewaren tot na de weging.

Alle gevangen vissen moeten na weging onmiddellijk worden teruggezet, zowel ondermaatse als andere vis. Tijdens hengelwedstrijden blijven alle andere bepalingen van dit reglement van toepassing.

Afval en voorkomen van schade en hinder

Artikel 6.6.23

Elke hengelaar is ertoe verplicht alles in het werk te stellen om het water, de oevers en de vegetatie zuiver te houden en niet te beschadigen.

Alle dieren, in het bijzonder de watervogels, dienen met rust gelaten te worden.

Het is strikt verboden om afval, van welke aard dan ook, achter te laten, tenzij in de daartoe bestemde vuilnisbakken.

Artikel 6.6.24

Als beschutting is enkel een zonnescherm of regenscherm met overzeil toegelaten. De beschutting moet steeds langs minstens één zijde geopend zijn. Alle andere vormen van beschutting (in het bijzonder: tenten met grondzeil) zijn verboden.

Artikel 6.6.25

Het is verboden om op de hengelplaatsen storend lawaai te veroorzaken, ook muziek en elke vorm van elektronische geluidsweergave zijn verboden.

Artikel 6.6.26

Bepaalde stroken langs de hengelplaatsen kunnen door het stadsbestuur worden afgebakend ter bescherming van de aanwezige en/of aangeplante oevervegetatie, en ter beveiliging van de paaiplaatsen. Deze stroken worden plaatselijk aangeduid en mogen onder geen enkele voorwaarde worden betreden.

Toezicht en strafbepaling

Artikel 6.6.27

Het toezicht op dit politiereglement wordt uitgeoefend door de politiediensten en door de aangestelde, beëdigde viswachters. Alle hengelaars moeten de aanwijzingen van de aangestelde, beëdigde viswachter opvolgen. Bij betwistingen is de politie bevoegd.

Artikel 6.6.28

Het niet-naleven van dit politiereglement kan aanleiding geven tot een politiestraf en intrekking van de hengelvergunning

De hengelvergunning zal onttrokken en ontzegd worden:

1)       gedurende één jaar, aan degenen die veroordeeld werden voor een overtreding op dit reglement.

2)       gedurende drie jaar aan degenen die veroordeeld werden om te hebben gevist buiten de toegestane periodes of plaatsen of anders dan met de handlijn of werphengel.

Artikel 6.6.29

De intrekking van de hengelvergunning kan nooit de terugbetaling van de gevorderde taksen tot gevolg hebben.

 

B.        SPECIFIEKE BEPALINGEN PER HENGELGEBIED

Stadsgrachten

Nachtvissen op karper en op paling

Artikel 6.6.30

1.       Het is toegelaten om langs de Ieperse stadsgrachten op karper en op paling te hengelen na zonsondergang en voor zonsopgang, en dit tijdens elk eerste volledig weekend van de maand. Deze toelating gaat in vanaf de donderdagavond en eindigt op de zondagochtend. Tijdens de andere dagen en weekends blijft nachthengelen in de vestingwateren verboden.

2.       Het nachthengelen wordt toegestaan mits de aankoop van een  bijkomende en persoonlijke hengelvergunning voor het nachtvissen. Deze vergunning wordt voor maximum 4 hengels toegestaan en wordt uitgereikt door de stad en afgeleverd door de stadsontvanger.

3.       De hengelvergunning om ’s nachts te hengelen is enkel van toepassing voor het hengelen op karper en op paling. Andere vissoorten zijn uitgesloten van het nachthengelen.

4.       Het is verboden om ’s nachts te hengelen met levend aas (wormen, vissen).

5.       Het is verplicht om, tijdens het vangen van karper, steeds een onthakingsmat van min. 4 cm dik te gebruiken.

6.       Het is verplicht om te hengelen met zinkende draad, met een maximum afstand over het water van 3 m, dit om ’s nachts actieve vogels en andere dieren (vleermuizen) niet te hinderen of te kwetsen.

Zillebekevijver

Artikel 6.6.31

Alle vis dient te allen tijde worden teruggezet uitgezonderd paling van méér dan 25 cm lengte.

Nachtvissen op karper en op paling

Artikel 6.6.32

1.       Het is toegelaten om op karper en op paling te hengelen na zonsondergang en voor zonsopgang, en dit vanaf de donderdagavond tot de zondagochtend. Tijdens de andere dagen blijft nachthengelen verboden.

2.       Het nachthengelen wordt toegestaan mits de aankoop van een tweede, bijkomende en persoonlijke hengelvergunning. Deze vergunning wordt uitgereikt door de hengelrechthouder.

3.       De hengelvergunning om ’s nachts te hengelen is enkel van toepassing voor het hengelen op karper en op paling. Andere vissoorten zijn uitgesloten van het nachthengelen.

4.       Het is verboden om ’s nachts te hengelen met levend aas (wormen, vissen).

5.       Het is verplicht om, tijdens het vangen van karper, steeds een onthakingsmat van min. 4 cm dik te gebruiken.

6.       Het is verplicht om te hengelen met zinkende draad, met een maximum afstand over het water van 3 m, dit om ’s nachts actieve vogels en andere dieren (vleermuizen) niet te hinderen of te kwetsen.

Artikel 6.6.33

Het aantal vissers kan via een intern reglement worden beperkt door de hengelrechthouder en dit  mits goedkeuring van het stadsbestuur.

Artikel 6.6.34

Het is toegestaan om maximaal met 10 boten te hengelen op Zillebekevijver. Daarbij mag enkel gevaren worden met roeiboten of boten met elektrische motor. Boten met brandstofmotoren zijn ten strengste verboden.

Bij hengelwedstrijden kan evenwel na aanvraag bij het stadsbestuur de toelating worden verkregen om met meer boten te hengelen.

Artikel 6.6.35

De algemene hengelvergunning (op jaarbasis) wordt afgeleverd door de hengelrechthouder. De geïnde bedragen worden aangewend voor het goede visbeheer op Zillebekevijver.

Artikel 6.6.36
Er kan een dagvergunning afgeleverd worden door de houder van het hengelrecht.
De geïnde bedragen worden beheerd door de hengelrechthouder en dit in functie van het goede visbeheer.

Artikel 6.6.37

De hengelrechthouder organiseert jaarlijks minstens één overlegvergadering (beheercommissie) met het stadsbestuur waarbij de goede praktijk van het hengelen, de ecologische kwaliteiten van het watergebied en het goede visbeheer worden besproken, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

De hengelrechthouder verbindt zich ertoe om de besluiten van deze beheercommissie na te leven.

Slotbepalingen

Artikel 6.6.38.

De bepalingen van het politiereglement dd. 8 april 1991, 7 oktober 1991, 3 mei 1993, 6 februari 2006 en 4 juni 2007 met betrekking tot het hengelen in de stadswateren (Hoofdstuk 6.6. art. 6.6.1. tot en met 6.6.20.) worden met ingang van dit reglement opgeheven.

Dit reglement gaat in vanaf heden en wordt bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief.

Artikel 6.6.39.

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid.

Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing.

 

 

 

De Secretaris,                                                                          De Voorzitter,

(get.)S. DEPRAETERE                                                             (get.)L. DEHAENE

 

Voor eensluidend verklaard afschrift :

 

Bij bevel,

De Secretaris,                                                                          De Burgemeester,

 

 


UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD IEPER.

 

Zitting van 6 december 2010.

 

Waren aanwezig : Luc Dehaene, Voorzitter; Frans Lignel, Joseph Verschoore, Dieter Deltour, Stephaan De Roo, Herman Baron, Jan Delie en Katrien Desomer, Schepenen; Pieter Vandenberghe, Ives Goudeseune, Marieke Cloet, Viviane Deconinck, Danny Suffys, Christine Verbeke, Johan Sanders, Els Morlion, Paul Victoor, Jan Laurens, Philip Bolle, Fabienne Dumortier, Eva Ryde, Caroline Vanlerberghe, Nancy Six, Sabine Goudeseune, Anna Bonte, Patsy Durnez, Quinten Vander Roost, Kjell Declercq, Jacques Boen en Jan Denys, Raadsleden; Stefan Depraetere, Stadssecretaris.

Verontschuldigd : Yves Leterme, Raadslid.

 

26. Retributie voor het afleveren van visverloven.

 

OVERWEGEND GEDEELTE:

Juridische Grond

De artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet zijn van toepassing.

Feiten, Context, argumentatie

Voor het hengelen in de stadsvijvers wordt de betreffende vergunning uitgereikt door de hengelrechthouder, zoniet blijft de stad bevoegd.  Per 30 juni 2010 is de concessie stopgezet met de uitbater van het vijverhuis op Dikkebusvijver en is de Stad opnieuw bevoegd.  Er wordt voorgesteld om dezelfde retributie toe te passen voor een vergunning voor het dagvissen als van toepassing voor de Stadsgrachten.  Dit voorstel werd goedgekeurd op de jaarlijkse vergadering met de vissersverenigingen op 5 oktober 2010. 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

 

BESCHIKKEND GEDEELTE:

Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :

Artikel 1:    De gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2008 betreffende de retributie voor het afleveren van visverloven wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011 en vervangen door het nieuwe reglement, dat hierna volgt:

Artikel 2:    Er wordt voor de dienstjaren 2011 tot en met 2013 een gemeentelijke retributie gevestigd op de afgifte van visverloven voor het vissen in de stadsgrachten van Ieper en de stadsvijver te Dikkebus.

Artikel 3:    De retributie wordt vastgesteld als volgt:

a)  een vergunning voor het dagvissen

  - minderjarigen / 5,00 EUR per hengel

   - meerderjarigen / 10,00 EUR per hengel

met een maximum van 4 hengels per vergunning

b)  een vergunning voor het nachtvissen (niet van toepassing in Dikkebusvijver)

                   - 80,00 EUR per vergunning (maximum 4 hengels)

Artikel 4:    De retributie moet aan de stadskas betaald worden bij de aanvraag en wordt in geen enkel geval terugbetaald.

Artikel 5:    Het tarief wordt jaarlijks toegepast (1 januari – 31 december) ongeacht het tijdstip waarop het visverlof werd verkregen.

Artikel 6:    Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

 

 

 

De Secretaris,                                                                          De Voorzitter,

(get.)S. DEPRAETERE                                                             (get.)L. DEHAENE

 

Voor eensluidend verklaard afschrift :

 

Bij bevel,

De Secretaris,                                                                          De Burgemeester,